Denní program

  • Do dopoledního bloku činností jsou pravidelně zařazovány různé sportovní aktivity, výtvarné činnosti i hudební a rytmické bloky – jejich součástí je také hra na Orffovy hudební nástroje a základy pískání na flétničku. Jako nadstandardní součást denního programu zařazujeme zdravotní cvičení garantované kvalifikovaným dětským fyzioterapeutem, předplavecký kurz, návštěvu solné jeskyně, keramiku, logopedická a řečová cvičení k rozvíjení slovní zásoby a poznávání mateřského jazyka, jejichž kvalitu garantuje externě spolupracující logopedka.
  • Nenásilnou a hravou formou učíme děti také základům angličtiny, spíše než na biflování slovíček dbáme na to, aby se s cizím jazykem a jeho slovní zásobou seznámily v praxi, při běžných činnostech a přijaly jej jako přirozenou možnost komunikace.
  • V rámci odpoledního programu probíhají v naší školce zájmové ateliéry, které mohou využít i děti, které naši školku nenavštěvují.

 

JAK TRÁVÍME DEN:

7.00 - 8:30  příchody dětí
- probíhají ranní volné hry, čas pro spontánní aktivity dětí, děti si mohou volit z celé řady typů her a hraček, pastelek, skládaček, stavebnic a tvořivých materiálů

9.15 - 9. 30  svačinka

9.45 - 10.45  komunitní kruh a činnosti řízené pedagogem
- vycházíme vždy z aktuálního tématu, z potřeb dětí, bereme v potaz věk a schopnost jednotlivců a jejich zájem se aktivit účastnit
- upřednostňujeme metody prožitkového a kooperativního učení, učení se hrou a vlastní činností 
- snažíme se děti inspirovat k aktivnímu zájmu o dané téma, o vnímání všemi smysly
- řízené činnosti jsou zaměřeny zejména na rozvoj: povědomí o světě kolem nás, zrakového, sluchového či hmatového vnímání, vnímání rytmu, prostorového vnímání, jemné a hrubé motoriky, řeči a komunikačních dovedností, názorného a logického myšlení, sociálních dovedností
- řízené činnosti se mohou odehrávat i venku

11.00 - 11.45  pobyt venku
- probíhá přibližně v této době vždy s ohledem na počasí a případně i na smogovou situaci, je krácen či zcela vynechán pouze za mimořádně nepříznivých klimatických a meteorologických podmínek
- využíváme zahradu školky
- při procházkách do okolí se snažíme děti vést k pozorování a objevování přírody i lidské činnosti, opíráme se o aktuální témata, kterými se s dětmi v daném období zabýváme

11.45 - 12.30  hygiena, oběd

12.30  vyzvedávání dětí z dopolední docházky
12. 30 hygiena, odpočinek, spánek, relaxace dětí s celodenní docházkou
- děti mohou odpočívat při četbě či poslechu pohádky, vyprávění, při relaxační hudbě či písničce
- do postýlek si mohou vzít svou oblíbenou hračku
- nespící děti se věnují náhradním klidovým aktivitám, ale vždy s ohleduplností na děti spící

14.30  odpolední svačinka

15.00 - 17.00  odpolední zájmové ateliéry
- pohybově taneční , výtvarný, jazykový, hudební
- děti, které se ateliérů neúčastní se věnují volné hře či společným aktivitám ve školce i venku

17.00 školka se uzavírá a naše učitelky se již připravují a těší na další den ve společnosti vašich dětí