Vzdělávací koncepce

  • Při tvorbě vlastního Školního vzdělávacího plánu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT a inspirujeme se programem „ Začít spolu“. Důsledně dbáme na to, aby zahrnoval všechny podstatné složky pro komplexní rozvoj osobnosti předškolního dítěte a splňoval tak předepsané kurikulum pro předškolní vzdělávání.
  • Rodiče od nás dostávají písemnou pololetní hodnotící zprávu, která sleduje rozvoj dětí dle předem stanovených kategorií (sledujeme průběh adaptace na nové prostředí a kamarády, sociální chování a osobnostní projevy, sebeobslužné dovednosti, dovednosti jazykové, výtvarné, grafomotorické…). Každému dítěti zakládáme vlastní portfolio, které umožňuje sledovat jeho rozvoj a pokroky.
  • Snažíme se, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.
  • Nabízíme dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeně dětským způsobem.
  • Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje.
  • Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a které podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a dovednosti.
  • Naše učitelky jsou průvodci dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzejí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoli tím, kdo dítě úkoluje a úkoly kontroluje.